Make your own free website on Tripod.com

   
 

   
- ฮ.ท.206 -
 

ผู้สร้าง บริษัทเบลล์เฮลิคอปเตอร์ สหรัฐอเมริกา
ประเภท ฮ.ใช้งานทั่วไป 5 ที่นั่ง
เครื่องยนต์ GASTURBINE ALLISON 250-C20 จำนวน 1 เครื่องยนต์ 400 แรงม้า
การบรรทุก น้ำหนักเปล่า 1,584.3 ปอนด์
น้ำหนักบรรทุก 1,615.7 ปอนด์
น้ำหนักรวม 3,200 ปอนด์
ติดเปลสนามได้ 6 เปล
สมรรถนะและขีดความสามารถ ความเร็วสูงสุด 130 นอต หรือ 234 กม./ชม.
ความเร็วเดินทาง 110 นอต หรือ 198 กม.ชม.

- ฮ.ฝ.300 -

ผู้สร้าง บริษัท SCHWEIZER AIRCRAFT CORP (SAC)
ประเภท ฮ.ฝึกขั้นต้น 2 ที่นั่ง (เคียงกัน)
เครื่องยนต์ LYCOMING HIO-360-DLA (4 (4 สูบ)
แรงม้าที่ใช้งาน 190 แรงม้า ที่รอบ 3,200 จำนวน 1 เครื่อง
การบรรทุก น้ำหนักเปล่า 1,023 ปอนด์
น้ำหนักบรรทุกภายนอก 1,050 ปอนด์
น้ำหนักรวม 2,050 ปอนด์
สมรรถนะและขีดความสามารถ ความเร็วสูงสุด 105 นอต หรือ 168 กม./ชม.
ความเร็วเดินทาง 75 นอต หรือ 120 กม.ชม.

- บ.ฝ.7-

ผู้สร้าง บริษัท MAULE AIR INC.USA.
ประเภท บ.ฝึกและธุรการ 4 ที่นั่ง (STOL)
เครื่องยนต์ LYCOMING O-540-JIA 5D 6 สูบ 235 แรงม้า ที่รอบ 2,400
การบรรทุก น้ำหนักเปล่า 1,475 ปอนด์
น้ำหนักบรรทุกภายใน 1,000 ปอนด์
น้ำหนักรวม 2,500 ปอนด์
บรรทุกใต้ปีกข้างละ 750 ปอนด์
สมรรถนะและขีดความสามารถ

ความเร็วสูงสุด 156 นอต หรือ 250 กม./ชม.
ความเร็วเดินทาง 145 นอต หรือ 232 กม.ชม.